Your Company
 
Tillgång Tilldelning Avskjutning Statistik Småvilt
Organisation Översikt VSOVVO Nyheter Älg Rovvilt Kontakt Informationsmaterial Länkar Album Sektionernas verksamhet Viltolyckor

Älg

Image0001

Under det här avsnittet lägger vi in aktuell information beträffande älg.

Spillningsinventering

Utförs 2011 04 22 - 05 01

Blanketterna till Henrik Nyström senast 2011 05 01.

Blanketten. Följ länken

Information om Älgskötselområde - ÄSO

AeSO-2011-04-06-001-2.jpg

Kaffepausen under presentationen

2011 04 06 genomfördes en information om ÄSO i Bäckhammars Folkets Hus

Presentation av nya älgförvaltningen och ÄSO Följ länken

Stadegeförslag (Kommer att justeras i vissa mindre avsnitt)

Återkommer med ytterligare information i frågan.

Symposium om den nya älgjakten.

Den nya älgförvaltningen behandlades vid ett möte på Öster Malma 2011 01 12 där Henrik Nyström deltog. Mina minnesanteckningar når Du via länken. Följ länken

Älgskötselområde i sydost

Den nya älgförvaltningen som riksdagen tog beslut om 2 december 2010 innebär stora fördelar för såväl jägare som markägare med att bilda Älgskötselområde.

Man får på så sätt större inflytande över älgförvaltningen inom det egna området.

Inom styrelsen i Sydöstra har frågan varit uppe vid de senaste styrelsemötena och vi har varit överens om att undersöka samarbetsmöjligheterna för i första hand Sydöstra, Södra Råda och Årås.

Ett informationsmöte hölls torsdagen den 20 januari i Gullspång för jägare och markägare i Södra Råda och Årås. Presentationen genomfördes av Georg Ros och Henrik Nyström som kan lämna kompletterande upplysningar.

Materialet från mötet kan Du nå via denna länk. Följ länken

Utmärglad älgkviga skjuten

Sektion Håkanbol har avlivat ett hondjur 2010 12 14.

Djuret observerades av Gunnar Gilbertsson på kvällen 12 13ca 10 m från en väg. den gick endast sakta undan en liten bit. På morgonen dagen därpå så låg den i ett vägdike i anslutning till föregående kvälls plats. Den gick då in i ett litet buskage. Den var på eftermiddagen kvar i samma närområde och avlivades då.

Polisen har tagit beslut om att älgen ska borträknas från licensen.

Djuret var otroligt magert. Helt oanvändbart. Klövarna var 5 cm för långa. Djureet har alltså inte rört sig i någon nämvärd utsträckning under lång tid.

Gunnar har agerat föredömligt.

002.JPG001.JPG

Skadad älg skjuten

En älg med brutet ben observerades idag i trakten av Storåsvägen. Räveruds jaktledare fick information om detta och ett eftersök inleddes som resulterade i att älgen kunde skjutas inom Räveruds område. Ena bakbenet var brutet. Älgen var i klart dålig kondition och musklerna i det skadade benet var förtvinade.

Bra jobbat av grabbarna som löste den här älgens problem.

att00004

Älghorn inlämnat från Revsten

Under jakten -09 sköts en älgtjur på Revsten som visade sig ha 6 taggar. Gränsen är ju udda 8-taggare.

Skytten har därför låtit montera hornet och lämnat in det till sekreteraren.

Diskussion pågår om hur hornet i fortsättningen ska hanteras.

Ett förslag är att hornet säljs och att pengarna går till Sydöstras verksamhet.

Hur begagnatmarknaden för älghorn ser ut är dock i skrivande stund okänt för sekreteraren.

sn850242

 

 

Älgjakten är en betydelsefull verksamhet för många jägare inom området. Det är av stor betydelse att vi skapar en uthålig älgförvaltning inom området.

F.n. pågår diskussion om att skapa ett stort Älgskötselområde, ÄSO, som ska sträcka sig från E 18 i norr till Skagern i söder samt från väg 26 i väster till Letälven i öster. Diskussioner sker nu via sektionerna med markägarna inom området om vårt viltvårdsområde ska ingå.

Initiativet till att bilda ett ÄSO har tagits av Sveaskog som har mark i norra delen av det planerade området. Sveaskog har som policy att alla deras marker ska ingå i ÄSO för att säkra en effektiv älgförvaltning.

 

Käkinventeringen -08

Nu är rapporten här. Den innehåller en del kritik på hur vi hanterar käkar samt att det är dåligt med viktsuppgifter trots utdelade vågar.

För att läsa rapporten, klicka på rubriken så kommer pdf-filen upp.

 

Spillningsinventeringen

Snöläget och bristen på vårväder gör att vi skjuter upp årets spillningsinventering två veckor.

Nytt planerat startdatum blir då 13 april och sista dag 19 april och så hoppas vi våren kommer snart!

Håll utkik på Hemsidan om vi tvingas till ytterligare ändringar!

 

Spillningsinventering

 

"Sydöstra" har beslutat att genomföra spillningsinventering under våren och det främsta syftet är att få ett förbättrat underlag till arbetet med älgskötselplanen.

(Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som skall utarbeta förslag till ny Älgskötselplan för "Sydöstra")

 

Spillningsinventering är en enkel metod som ger ett bra resultat. Metoden baseras på att man genom inventering av antalet spillningshögar man finner under vintersäsongen, kan räkna ut antalet älgar som vistats där under den gångna vintern och slå ut siffran per 1000 hektar. Fördelarna med metoden är att den är enkel att genomföra för gemene man och kostar inget mer än arbetsinsatsen med inventering och sammanställning.

 

Blanketter med "rutor" inför inventeringen har skickats till resp sektion enligt fördelningen vid styrelsemötet i februari.

Preliminär tid för inventeringen är vecka 14, dvs inventeringen påbörjas tidigast 30 mars och skall vara avslutad senast 5 april. Tillåter inte snöförhållandena detta så återkommer sekreteraren med ny tid.

Det är viktigt att inventeringen sker inom samma vecka över hela området för att få ett tillförlitligt resultat.

Blanketterna lämnas/skickas till sekreteraren så fort de är klara.

Upplysningar eller frågor sekreteraren 0551 10341.

 

 

Protokoll från möte om bildande av Älgskötselområde.

Beklagar kvaliteten men det här dokumentet erhölls långt ner i postlådan istället för digitalt. Då blir det så här. Hoppas du kan läsa.

möte äso-bildande

Arbetsgruppen avseende anslutning till Älgskötselområde kallas härmed till möte på Bäckevi Idrottsplats i Bäckhammar måndag 2008-12-01 1830.

Länk till kallelsen.

 

Nu finns bilderna från nedanstående föredrag. Handlingsplan Älg.

Rapport från Älgseminarium

Johhny Carlsson deltog vid älginformation i Örebro 28/8'

Handlingsplan för älg

Noterat av Johnny Carlsson

 

Jag deltog i en sammankomst på Örebro universitet 28 augusti som arrangerades av Länsförbundet i Örebro.

Rubriken var ”Handlingsplan för älg” och den redovisades av bitr riksjaktvårdskonsulent Dan Ligné, Svenska Jägarförbundet.

 

Lite ur mina minnesanteckningar följer här.

 

Det är till allra största delen älgskötselområdena (äso) som styr älgstammens utveckling och det kräver bra planer som revideras kontinuerligt sett mot vad vi har i markerna. I Örebro län är det för närvarande dålig samstämmighet mellan planerad och verklig avskjutning i nästan alla äso enligt länsstyrelsen.

 

Inför arbetet med handlingsplanen har man konstaterat att

Tjurandelen minskar

Medelåldern minskar (fn ? 2,1 resp ? 1,6 år)

Medelvikten minskar

Reproduktionen minskar, ”lägre än nånsin”

Kalvarna minskar med 1 kg/år i medelvikt och kalvvikten anses vara en bra indikator på stammens skick.

Ovanstående tyder på att älgstammen är i ”dåligt skick” och att åtgärder måste vidtas.

 

Några åtgärder

?-andelen bör vara minst 40%, hög reproduktion kräver stora tjurar som kan betäcka när kon brunstar första gången; stora kor ”ratar” ofta små tjurar.

Genom att bara skjuta kalv får man fler och större älgar och det är liten risk att skjuta ”fel” djur.

Vi måste ha samma avskjutningsregler inom ett större (viltförvaltnings-)område för att det ska bli någon effekt. Tänk på att det är vad som finns kvar i skogen efter jakten som bestämmer älgstammen, inte vad vi skjuter.

Stora kalvar ger stora vuxna djur.

Inventera varje år (Spillning, älgobs och om möjligt flyg). Erfarenhetsvärden för felmarginaler är för flyg 10%, spillning 12% och älgobs 14%.

Utnyttja inventeringsresultatet och revidera skötselplanen med hänsyn till detta.

Var noggrann och snabb med rapportering till viltdata.se.

Foderskapande åtgärder kan behövas för att undvika skador på skogen.

Fin älg i Rudskoga

Tidvis finns det riktiga granna älgar på trakten.

En sådan här är väl värd att överleva älgjakten och föra sina anlag vidare!

älg